Informacje dla Autorów

Składanie tekstów do AUNC - Zarzadzanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism UMK, po uprzedmim zarejestrowaniu się jako Autor w AUNC-Zarządzanie.
 
Dbając o wysoki poziom merytoryczny „Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE”, a także w odpowiedzi na zalecenia określone dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wprowadza zaporę „ghostwriting” oraz upowszechnia informację dotyczącą zjawisk „ghostwriting” i „guest authorship”.
 
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 
Celem wprowadzenia zapory jest dbałość o rzetelność w nauce oraz czytelnika, który powinien mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). W związku z powyższym wprowadzony zostaje wymóg złożenia przez Autorów oświadczenia o nienaruszaniu zasad etyki i praw autorskich oraz określenia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz udziału, m.in. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, podziału treści itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Redakcja prosi również o informacje dotyczące źródeł finansowania publikacji.
 
Poniżej znajduje się plik "Oświadczenie Autora" do pobrania.
 

Wymogi edytorskie

 
Artykuł należy opracować zgodnie z podanym poniżej wzorem.
 

Uczelnia

Wydział, Katedra (czcionka Times New Roman 9 pkt, kursywa)

Imię i nazwisko (Times New Roman 14, kursywa, przed akapitem 40 pkt po 0 pkt)

TYTUŁ ARTYKUŁU

Z a r y s  t r e ś c i: Times New Roman 9, maksymalnie 600 znaków ze spacjami.

S ł o w a  k l u c z o w e: Times New Roman 9, minimum 2 słowa.

WSTĘP

Układ strony: koperta B5 (17,6 cm x 25 cm), marginesy standardowe (2,5 cm).

Tytuł artykułu: (Times New Roman 13 pkt, wersaliki, wycentrowane, pogrubione, odstęp przed akapitem 36 pkt, po 24 pkt).

Podtytuły: (Times New Roman 12 przed akapitem 15 pkt po 6 pkt)

Tytuł w języku angielskim, Times New Roman 11 przed akapitem 22 pkt po 11 pkt)

Tekst główny: Artykuły mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim. Objętość artykułu – maksymalnie 10 stron, łącznie ze streszczeniami.

Czcionka: Times New Roman, normalny – 11pkt. Odstęp między wierszami - pojedynczy. Tekst wyjustowany. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 0,6 cm.

1. ROZDZIAŁ

W artykule można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować zaś: podkreśleń, podziałów stron i sekcji oraz tzw. „miękkich enterów” (kombinacja klawiszy Shift+Enter).

Wyliczanie od myślników (-), numerowanie - cyfry arabskie (1, 2...).

Tabele należy opatrzyć tytułami i numerami porządkowymi oraz źródłami umieszczonymi pod nimi. Tekst w tabeli – Arial Narrow 9 pkt z pojedynczym odstępem, wyśrodkowany. Tytuły tabel umieszczone nad tabelami, czcionka Times New Roman 10 pkt, wyjustowane. Pełne źródła pod tabelą, czcionka Times New Roman 9 pkt.

Rysunki, wykresy itp. powinny być wkomponowane w tekst (czarno-białe), a także dołączone w oddzielnym pliku źródłowym, umożliwiającym edycję obiektu. Tytuły i numery  elementów graficznych należy opatrzyć numerami porządkowymi, umieszczone pod elementami graficznymi; czcionka 9 pkt, wyjustowane.

podsumowanie

Wszystkie odwołania do literatury podawane są w tekście według wzoru: [nazwisko autora, rok wydania, s. ...]. W przypadku kilku pozycji, do których odnosi się odwołanie, należy oddzielić je średnikiem. Przypisy wyjaśniające na dole strony, czcionka Times New Roman 10.

Literatura

      Pozycje zamieszczone w literaturze powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych według nazwisk redaktorów naukowych albo według tytułów. czcionka: 9 pkt, wcięcie: z lewej: 0 cm, wysunięcie: 0,9 cm).

-      w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko autora i inicjały imion, (rok wydania), tytuł książki (kuryswa), wydawca, miejsce wydania:

Kotler Ph, (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa.

-      w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawca, miejsce wydania:

Petrykowska J.; (2011), Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji [w:] Zastempowski M. (red), AUNC - Zarządzanie XXXVIII zeszyt 404, Toruń.

-      w odniesieniu do artykułów w czasopismach: nazwisko i inicjały imion autora, (rok wydania), tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” numer:

Adamik A., (1998), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 6.

-   w odniesieniu do dokumentów elektronicznych na nośnikach: nazwisko autora i inicjały imion, (rok wydania), tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [dyskietka]; wydawca, miejsce wydania:

 

Liczmańska K., (2011), Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej, [CD-ROM],  UMK, Toruń;

-   w odniesieniu do dokumentów elektronicznych dostępnych on-line: nazwisko autora i inicjały imion, (rok wydania), tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], wydawcę; adres do strony, datę dostępu podaną w nawiasie kwadratowym:

 

Ascari G., Di Cosmo V. (2004), Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions, Working Paper, http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0511/0511009.pdf [8.03.2009].

-      w odniesieniu do adresów internetowych: adres do strony, data dostępu podana w nawiasach kwadratowych:

http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing [1.11.2011].

Title in english (Times new Roman 11 PKT przed akapitem 22 po 11)

Abstract: czcionka Times New Roman 9, maksymalnie 1000 znaków ze spacjami, minimum 4 wiersze.

Keywords: czcionka Times New Roman 9,

 

Poniżej znajduje się plik "Wymogi edytorskie" do pobrania.