Informacje ogólne

 
Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku polskim i angielskim o tematyce dotyczącej współczesnych nauk o zarządzaniu, publikacje związane zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami zarządzania w formie:
 
 • artykułów naukowych (do 30 000 znaków ze spacjami) oraz komunikatów z badań (do 15 000 znaków ze spacjami),
 • recenzji książek (do 15 000 znaków ze spacjami),
 • informacji o nowych publikacjach lub konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym i praktyce zarządzania (do 15 000 znaków ze spacjami).
 
Definicja artykułu naukowego - "za artykuł naukowy nalezy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierajacy tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiajacy obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czsopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak równiez głosy lub komentarze prawnicze"

Artykuły złożone do AUNC - Zarządzanie powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.

 
Artykuł należy przygotować w układzie:
 
 • tytuł artykułu,
 • imię i nazwisko oraz afiliacja autora (ów),
 • słowa kluczowe (około 3-5),
 • synopsis - min 5, max 15 wierszy na temat opracowania,
 • tekst artykułu w układzie: wstęp, rozwinięcie i zakonczenie,
 • bibliografia,
 • bibliografia elektroniczna,
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim (od 5 do 15 wierszy).
   
Analogicznie w przypadku tekstów angielskich, ale streszczenie w języku polskim dwustronicowe.

Etapy

Przeznaczone do publikacji prace wraz z oświadczeniem autora (plik do pobrania w zakładce Dla Autorów) należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism UMK, po uprzedmim zarejestrowaniu się jako Autor w AUNC-Zarządzanie.
 
Podpisane Oświadczenie Autora w wersji papierowej należy przesłać na Adres Redakcji AUNC - Zarządzanie.
 
Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z profilem AUNC - Zarządzanie i wymogami edytorskimi podanymi w Informacjach dla Autorów. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych nie będą kierowane do realizacji wydawniczej.

Przyjęte prace są recenzowane anonimowo (double-blind review),  zgodnie z procedurą recenzowania dostępną na stronie internetowej AUNC - Zarządzanie. Warunkiem zakwalifikowania ich do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Po otrzymaniu uwag recenzentów za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.